Nakon što ste obavili početne proračune i okvirno sagledali uslove, potrošnju i potencijale vaše buduće solarne elektrane, spremni ste da pristupite izgradnji sopstvenog proizvodnog objekta – solarne elektrane na krovu vaše kuće.

Sada je potrebno da pronađete izvođača radova koji će preduzeti sve potrebne radnje i radove kako bi solarna elektrana bila spremna za sledeći korak. Izvođač radova isključivo može biti kompanija koja se bavi prodajom i ugradnjom solarnih panela i poseduje sve neophodne licence za izvođenje ove vrste radova.

Kompanije koja se bave ovom delatnošću uglavnom nude sve što je potrebno za izgradnju solarne elektrane – od provere uslova i potencijala, preko ponude adekvatne opreme za izvođenje radova, samog izvođenja radova, do pripreme i slanja dokumentacije, najčešće po principu „ključ u ruke“ koja je potrebna za puštanje u rad solarne elektrane.

MAKSIMALNI KAPACITET PROIZVODNJE SOLARNE ELEKTRANE ZA PORODIČNE KUĆE JE OGRANIČEN NA 10,8 kW.

1. KORAK IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE

Za izgradnju proizvodnog objekta nije potrebno pribavljanje odobrenja ili dozvola za izvođenje radova na postavljanju solarnog postrojenja instalisane snage do nivoa odobrene snage priključka, odnosno do 10,8 kW, što je regulisano Pravilnikom o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribaviti akt nadležnog organa.

Po izvršenju procene uslova i potreba za električnom energijom u domaćinstvu, kompanija radi analizu i pravi predlog projekta izgradnje i potrebne opreme za solarnu elektranu. Sama izgradnja solarne elektrane traje jedan do 2 dana, u zavisnosti od veličine.

Izgradnja proizvodnog objekta je definisana na osnovu dokumenta Opšti uslovi za priključenje fotonaponskih modula na unutrašnje instalacije postojećeg objekta. Možete ga pogledati, ali ne morate previše ulaziti u detalje ovog dokumenta, s obzirom na to da on propisuje tehničke standarde i uslove koje objekat mora da ispuni, o čemu će voditi računa izvođač radova kojeg ste angažovali za izvođenje izgradnje proizvodnog objekta.

Nakon izgradnje proizvodnog objekta, izvođač radova će vam izdati dokument – Potvrda o usklađenosti instalacija kupca-proizvođača sa uslovima priključenja. Ovaj dokument sadrži potpisanu i pečatiranu izjavu izvođača radova o proizvodnom objektu i parametrima solarne elektrane. Prateća dokumentacija koja se prilaže uz ovu Potvrdu su i atesti za ugrađenu opremu i uređaje, izveštaji o sprovedenim ispitivanjima sistema, električne šeme proizvodnog objekta koje takođe obezbeđuje izvođač radova.

Nakon dobijanja Potvrde o usklađenosti i prateće dokumentacije, sve zajedno se dostavlja operateru distributivnog sistema, elektronskim putem, u zavisnosti od geografske lokacije solarne elektrane:

za distributivno područje Beograd: kp.prikljucenje.bg@ods.rs
za distributivno područje Kragujevac: kp.prikljucenje.kg@ods.rs
za distributivno područje Kraljevo: kp.prikljucenje.kv@ods.rs
za distributivno područje Novi Sad: kp.prikljucenje.ns@ods.rs
za distributivno područje Niš: kp.prikljucenje.nis@ods.rs

2. KORAK PRILAGOĐENJE MERNOG MESTA

Nakon završetka izgradnje proizvodnog objekta – solarne elektrane, sa svom pratećom opremom koja predstavlja integralni deo elektrane, potrebno je da vi, kao vlasnik solarne elektrane (ili lice koje ćete ovlastiti za ove potrebe), podnesete Zahtev za prilagođenje mernog mesta.

Ovaj Zahtev takođe podnosite Elektrodistribuciji Srbije, elektronskim putem, u zavisnosti od geografske pripadnosti objekta, na jednu od sledećih adresa:

za distributivno područje Beograd: kp.zahtev.bg@ods.rs
za distributivno područje Kragujevac: kp.zahtev.kg@ods.rs
za distributivno područje Kraljevo: kp.zahtev.kv@ods.rs
za distributivno područje Novi Sad: kp.zahtev.ns@ods.rs
za distributivno područje Niš: kp.zahtev.nis@ods.rs

Nakon slanja zahteva, dobićete odgovor Elektrodistribucije Srbije sa zakazanim terminom za prilagođenje mernog mesta. Radnici Elektrodistribucije Srbije obezbeđuju beznaponsko stanje na mernom mestu (privremeno isključuju objekat sa mreže), skidaju zaštitne plombe i demontiraju merni uređaj, odnosno, strujno brojilo.

Staro strujno brojilo je neophodno zameniti zato što je bilo instalirano jednosmerno brojilo. Sada kada proizvodite struju, potrebno je dvosmerno brojilo koje će meriti preuzetu i isporučenu električnu energiju, a na osnovu čega će se vršiti dalje neto merenje električne energije.

Strujna brojila se, takođe, kupuju i ugrađuju od strane ovlašćenih i licenciranih pravnih lica za ovu delatnost, ali najčešće to rade radnici Elektrodistribucije Srbije.

Nakon ugradnje dvosmernog brojila, izvođač radova izdaje potvrdu o ispravnosti uređaja i instalacija, kao i potvrdu o usklađenosti sa propisima i standardima. Vlasnik solarne elektrane predaje dokumentaciju radnicima Elektrodistribucije Srbije, nakon čega se uređaji plombiraju i objekat se ponovo priključuje na mrežu.

U skladu sa Zakonom o energetici, neophodno je potpisati Ugovor o preuzimanju mernih uređaja, merno-razvodnih ormana, priključnih vodova instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu sa Elektrodistribucijom Srbije.

Ugovor se potpisuje na licu mesta i predaje radnicima Elektrodistribucije Srbije, ili se potpisuje naknadno i šalje elektronskim putem, u zavisnosti od geografske lokacije:

za distributivno područje Beograd: preuzimanjeBG@ods.rs
za distributivno područje Kragujevac: preuzimanjeKG@ods.rs
za distributivno područje Kraljevo: preuzimanjeKV@ods.rs
za distributivno područje Novi Sad: preuzimanjeNS@ods.rs
za distributivno područje Niš: preuzimanjeNI@ods.rs

Pre nego što sprovedete sve ove aktivnosti, i pre nego što steknete status kupca-proizvođača, ne možete isporučivati električnu energiju u distributivni sistem.

Ovo pravo stičete u sledećem koraku, potpisivanjem Ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem ili neto obračunom.

3. KORAK UGOVOR O POTPUNOM SNABDEVANJU SA NETO MERENJEM I UPIS U REGISTAR

Kako bi solarna elektrana počela da proizvodi „zelenu“ energiju, neophodno je EPS snabdevanju podneti Zahtev za zaključivanje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem

Ovde možete pogledati Model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem

Nakon zaključivanja Ugovora, kopiju potpisanog Ugovora vlasnik elektrane dostavlja operatoru distributivnog sistema elektronskim putem, na adresu: kp.ugovor@ods.rs.

U roku od 5 dana po prijemu Ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, operater distributivnog sistema registruje novog kupca-proizvođača i upisuje ga u Registar kupaca-proizvođača za domaćinstva.

Svi kriterijumi, uslovi, i način obračunavanja potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača su regulisani Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, koju smo detaljnije analizirali u sledećem poglavlju.