Kako odrediti veličinu solarne elektrane?

Kako odrediti veličinu solarne elektrane?

Određivanju snage solarne elektrane za sopstvene potrebe je potrebno pristupiti pažljivo i uzeti u obzir nekoliko različitih parametara.

Ovo je važan korak, obzirom da pravilno određivanje snage elektrane ima direktan uticaj na period povraćaja investicije.

Godišnja potrošnja električne energije

Ovo je najvažniji faktor koji uzimamo u obzir kada planiramo veličinu elektrane, zato što je princip „prozjuminga“, odnosno „kupca-proizvođača“, namenjen sopstvenoj potrošnji i cilj je da elektrana bude tako „dimenzionisana“ da pokrije veći deo vaših potreba za električnom energijom.

Ukoliko sagradite elektranu koja je veća, u odnosu na vaše potrebe, može se desiti da na kraju perioda poravnanja imate viškove, prebačene u elektrodistributivni sistem, koje nećete iskoristiti, a koji ostaju „zarobljeni“ nakon 31. marta, kada se period poravnanja vraća na nulto stanje. Za ove viškove, prema aktuelnom zakonodavstvu, nemate pravo na naknadu. Ovo će izazvati vaše nezadovoljstvo i svakako će produžiti period otplate investicije.

Naš savet, iz iskustava prozjumera i kompanija koje se bave izgradnjom solarnih elektrana, je da planirate elektranu koja će pokriti oko 90% vaše godišnje potrošnje električne energije.

Kako se izračunava godišnja potrošnja

Električna energija za domaćinstva u Srbiji se meri na dva načina – jednotarifno i višetarifno.

Ukoliko imate dnevnu i noćnu tarifu, onda se vama struja meri višetarifno, a ako vam se potrošnja meri podjednako tokom 24 sata, onda je vaše domaćinstvo na jednotarifnom merenju.

Ako niste sigurni, informacije o potrošnji možete pronaći na računu za električnu energiju.

Potrošnja električne energije je izražena u kilovat-satima (kWh), i to je jedinica mere koju ćemo koristiti za izračunavanje potrošnje u vašem domaćinstvu.

Višetarifno merenje

Višetarifno merenje se u Srbiji sprovodi po principu dve tarife – viša tarifa (dnevna, skuplja) i niža tarifa (noćna, jeftinija).

Međutim, u zavisnosti u kom delu Srbije živite, od toga zavisi i vremenski period važenja tarifa.

  • Vojvodina – od 7 do 23 časa
  • Beograd – od 8 do 24 časa
  • Centralna Srbija – od 6 do 22 časa

Niža tarifa se obračunava u toku drugih 8 sati.

Ako se u vašem domaćinstvu struja meri u dnevnoj i noćnoj tarifi, onda je potrebno da saberete ukupnu potrošnju u višoj tarifi (VT) koju ste ostvarili u poslednjih 12 meseci. To znači da vam je potrebno poslednjih 12 računa na kojima ćete pronaći, u gornjem levom uglu strane gde je predstavljen obračun, Utrošeno u VT i količinu električne energije izražene u kilovat-satima (kWh), kao na slici ispod.

Slika: Pozicija „Utrošeno u VT“ na računu za električnu energiju

Najbolje je sabrati potrošnju u poslednjih 12 meseci, kako biste imali što približniji obrazac potrošnje i time dobili najbližu referentnu vrednost godišnje potrošnje.

Zašto ovako računamo?

Prema aktuelnom zakonodavstvu (Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača), nastali viškovi koji su predati u određenoj tarifi samo u toku trajanja te tarife mogu biti „povučeni“.

Solarna elektrana proizvodi električnu energiju samo kada ima Sunca, a u zavisnosti od doba godine, to je uglavnom period između 7 i 19 časova, što se dešava u periodu u kome važi viša tarifa.

U praksi, to znači da viškovi u proizvodnji nastaju u višoj tarifi, i da te viškove preuzimate i njima pokrivate potrošnju samo u višoj tarifi, dok nižu tarifu plaćate kao i do sada.

Ako biste u proračun elektrane uključili ukupnu potrošnju u obe tarife, onda biste dobili preveliku elektranu koja proizvodi previše viškova koje nemate potrebu da povučete i oni ostaju „zarobljeni“ u distributivnom sistemu na kraju obračunskog perioda, bez prava na naknadu.

Jednotarifno merenje

Ako se za vaš obračun struje koristi jednotarifno merenje, onda za vrednost uzimate ukupnu godišnju potrošnju u prethodnih 12 meseci.

Jednotarifno merenje vam omogućava da tokom celog dana plaćate struju po istoj ceni, tako da nema razlike i kada proizvodite viškove električne energije i preuzimate ih iz distributivnog sistema.

Kod jednotarifnog merenja je jednostavnije odrediti potrošnju električne energije u poslednjih 12 meseci, obzirom da ta informacija već postoji na računu za električnu energiju. Nju možete pronaći na strani gde se nalazi adresa na koju se isporučuje račun i ima natpis „Vaša potrošnja u prethodnih godinu dana“ i sadrži količinu preuzete električne energije koja je izražena u kilovat-satima (kWh), kao i grafik sa potrošnjom za svaki od prethodnih 12 meseci.

Slika: Ukupna potrošnja na računu za električnu energiju

Povećavanje ili smanjenje potrošnje električne energije

Nakon što ste proverili/izračunali kolika vam je ukupna godišnja potrošnja, potrebno je odrediti i da li ste planirali povećanje potrošnje. Povećanje potrošnje će nastati dodavanjem novih uređaja na struju, promenom načina grejanja, ugradnjom toplotne pumpe ili nabavkom električnog automobila.

Naravno, i smanjenje potrošnje treba uzeti u obzir, pogotovo ako se grejete na električnu energiju, a planirate sprovođenje mera energetske efikasnosti na porodičnoj kući koje će smanjiti potrebu za energijom ili prelazak na efikasnije načine grejanja na struju.

Bez obzira da li planirate povećanje ili smanjenje potrošnje, izuzetno je važno izgraditi elektranu tako da bude što bliže, odnosno, malo ispod godišnje potrošnje, kako bi cela investicija bila što manja i što isplativija.

Naravno, moguće je i naknadno povećati ili smanjiti snagu solarne elektrane. Povećavanje se vrši dodavanjem solarnih panela, kao i zamenom pretvarača ukoliko njegova snaga postane nedovoljna za snagu sa novim panelima. Pored toga, promenom snage pretvarača, moraćete ponovo da prođete kroz proceduru priključenja, što će uzrokovati dodatne troškove i za administrativnu proceduru, zbog čega savetujemo da dobro planirate buduću potrošnju električne energije.

Sa druge strane, smanjivanje snage solarne elektrane je moguće sprovesti bez uklanjanja panela, uz pomoć pametnog brojila (smart meter), gde se uz pomoć kontrolnog softvera na brojilu ograničava rad elektrane. Ovo takođe nije idealno rešenje, obzirom da to govori da ste uložili previše novca u solarnu elektranu i da će period povraćaja investicije biti duži nego što je bilo potrebno.

Kako brzo izračunati potrebnu veličinu solarne elektrane?

Samo da vas podsetimo: domaćinstva, na krovove porodičnih kuća, mogu postaviti solarnu elektranu maksimalne snage od 10,8 kW, što može pokriti godišnju potrošnju do okvirnih 12.000 kWh.

Izračunavanje potrebne snage solarne elektrane se sastoji od niza proračuna, ali za baš brzu okvirnu procenu, može vam poslužiti preporuka koju smo dobili od projektanata solarnih elektrana – kako da na brz i jednostavan način proračunamo potrebnu snagu solarne elektrane.

Veličinu solarne elektrane možete proračunati jednostavno:

Pretpostavimo da imate ukupnu godišnju potrošnju od 8500 kWh.

Ovu potrošnju podelite sa 1200 i dobijate snagu solarne elektrane koja vam je potrebna.

8500 kWh / 1200 = 7,08 kW

Jednostavno, zar ne?

Kao što možete pretpostaviti, ne postoje pretvarači koji imaju ovako tačne nominalne snage (7,08 kW), već je njihova snaga uglavnom normirana na cele brojeve (5 kW, 7kW, 8kW…). Pretvarač ćete izabrati zaokruživanjem na najbližu višu ili nižu vrednost, u zavisnosti od ponude kompanije sa kojom budete dogovarali izradu solarne elektrane.

Najbrži način da proračunate veličinu solarne elektrane na vašem krovu je putem solarnog kalkulatora koji smo pripremili, kako bismo vam u što većoj meri olakšali planiranje i izgradnju solarne elektrane.