Šta mi je sve potrebno od opreme?

Šta mi je sve potrebno od opreme?

Kada kažemo solarna elektrana, prva misao su nam solarni paneli koji se nalaze na krovu kuće. Ovi paneli su važan i vidljiv deo solarne elektrane, međutim, da biste mogli da postanete kupac-proizvođač, potrebno je da vaša elektrana bude povezana sa distributivnim sistemom kao što je predstavljeno na slici.

Solarni paneli i inverter su dve ključne komponente svake solarne elektrane, a svi ostali delovi služe samo da pomognu u bezbednosti, transportu i merenju količina električne energije. Većina njih je neophodna kako bi elektrana bila kompletna, tehnički usklađena i spremna za upotrebu.

Fotonaponski paneli (moduli)

Fotonaponski paneli su izrađeni od materijala koji konvertuju sunčevu svetlost direktno u električnu energiju putem efekta fotoelektričnog pretvaranja. Svaka ćelija panela, je napravljena od poluprovodničkih materijala kao što je silicijum, oslobađa elektrone kad fotoni svetlosti udare u nju, stvarajući električni napon. Paneli se sastoje od više ovakvih solarnih ćelija spojenih zajedno.

Efikasnost solarnih panela, se označava u procentima, i pokazuje koliko sunčeve energije mogu pretvoriti u električnu energiju. Obično se ovaj procenat kreće između 15% i 22%.

Danas se najčešće koriste monokristalni i bifacijalni solarni paneli, dok su polikristalni paneli sa nižim stepenom efikasnosti već počeli da izlaze iz upotrebe.

Kod solarnih elektrana na krovovima porodičnih kuća se postavljaju monokristalni paneli, obzirom da se postavljaju blizu krova i jako je mala mogućnost da se koristi reflektovana svetlost sa drugih površina.

Rok trajanja solarnih panela se procenjuje na osnovu garancije efikasnosti. Najčešći slučaj je da je garancija na gotov proizvod 15 godina, dok je garancija na 85% izlazne snage celih 25 godina.

Solarni paneli, uz adekvatno održavanje, mogu da traju i znatno duže od 25 godina, obzirom na to da ne postoji mnogo delova koji mogu da se pokvare.

Današnji paneli mogu da izdrže vetrove do 120 km/h i udare grada veličine 2,5 cm koji se kreću brzinom od 25 m/s. Ovakvi ekstremni vremenski uslovi se retko dešavaju u našim krajevima, međutim, nepogode iz leta 2023. koje su bila veoma ozbiljne, su pokazale da je bezbednost i otpornost solarnih panela na visokom nivou kada su instalirani prema pravilima struke.

Preporuka svih stručnjaka koji se bave instalacijom solarnih elektrana, je da osigurate solarnu elektranu od vremenskih nepogoda i na taj način dodatno zaštitite investiciju.

Pretvarač / inverter

Pretvarač, poznat i kao inverter, je ključna komponenta solarnog sistema koja transformiše jednosmernu struju koju proizvode solarni paneli u naizmeničnu struju koja se koristi u električnim uređajima i mreži. Inverter igra ulogu mosta između panela i električne mreže, omogućavajući da se proizvedena solarna energija koristi za napajanje domaćinstva ili se vraća u električnu mrežu.

Inverter takođe prati i optimizuje proizvodnju panela, prilagođavajući rad panela promenama u osvetljenosti ili temperaturi panela, kako bi se postigla maksimalna efikasnost, i ima ulogu da uskladi neke od tehničkih karakteristika struje (sinhronizacija faze i frekvencije, izlazni napon, i slično). Važno je odabrati odgovarajući inverter za solarni sistem kako bi se osigurala optimalna kompatibilnost i efikasnost celog sistema. Pored toga, inverter ispunjava i određene bezbednosne funkcije koje sprečavaju da u sistemu nastanu kvarovi koji trajno mogu oštetiti solarnu elektranu.

Važno je znati da inverteri mogu da mere samo količinu proizvedene, odnosno, isporučene električne energije iz solarne elektrane.

Inverter je najkompleksniji uređaj u okviru solarne elektrane, pa je zbog toga i njegova cena najviša, kada posmatramo pojedinačne elemente solarne elektrane.

Garancija na inverter, kao kompletan proizvod, je najčešće 10 godina. Zato je važno da potražite proizvođače koji daju što dužu garanciju na ove uređaje, obzirom da je garancija povezana sa standardom kvaliteta ponuđenog uređaja od strane proizvođača.

Dvosmerno brojilo

Kada postanete kupac-proizvođač i zaključite ugovor o neto-merenju, imate obavezu da klasično jednosmerno brojilo zamenite u dvosmerno, obzirom da sada struja „teče“ u dva smera.

Dvosmerno brojilo je uređaj koji omogućava merenje i praćenje dva smera protoka električne energije u mreži.

Ono omogućava precizno merenje količine električne energije koja se potroši iz mreže, ali isto tako i količine energije koja se vrati u mrežu iz solarnih panela kada se stvaraju viškovi, odnosno, proizvodnja premašuje potrošnju. Dvosmerno brojilo registruje obe vrednosti nezavisno, pružajući jasnu sliku o količini energije koja se razmenjuje između sistema i mreže.

Ovakvo merenje omogućava korisnicima da prate koliko energije solarna elektrana isporučuje u mrežu, i koliko energije domaćinstvo preuzima iz mreže. Ako solarni sistem proizvodi više energije nego što se trenutno koristi, višak energije se vraća u mrežu i registruje se kao kredit. Kada proizvodnja nije dovoljna, korisnik koristi ovaj kredit da pokrije svoju potrošnju iz mreže.

Troškovi zamene ovog brojila padaju na teret krajnjeg korisnika. Prilikom prilagođavanja mernog mesta, potpisujete Ugovor kojim se vlasništvo nad brojilom predaje Elektrodistribuciji Srbije, koja preuzima odgovornost za rad i ispravnost brojila u budućnosti. Ovo brojilo se nabavlja i instalira od strane ovlašćenih preduzeća.

Pametno brojilo / Smart Meter

Pametno brojilo u solarnom sistemu je napredan digitalni brojač koji se koristi za merenje i praćenje električne energije koju proizvode solarni paneli i troše kućni uređaji. On omogućava precizno merenje količine energije koja se proizvodi i koristi u realnom vremenu, kao i viškova koji se isporučuju u distributivnu mrežu.

Praćenjem svih ovih parametara zajedno možete utvrditi kako i koliko efikasno koristite proizvedenu energiju, što je posebno važno kod prozjumera, odnosno, kupaca-proizvođača.

Ovi uređaji često dolaze s aplikacijama ili online platformama koje omogućavaju korisnicima da prate svoju potrošnju i proizvodnju energije u realnom vremenu, a neki od njih omogućavaju programiranje i kontrolu uređaja za veću energetsku efikasnost. Oni su u potpunosti prilagodljivi – od podešavanja tarifa za obračun električne energije do određivanja prioriteta potrošnje za određene uređaje.

Pametno brojilo je ključni alat koji će vam omogućiti da pratite, upravljate i optimizujete svoju potrošnju i proizvodnju električne energije u solarnom sistemu i nalazi se između invertera i dvosmernog brojila.

Ovaj uređaj nije obavezan deo solarne elektrane, ali je preporučljivo imati ga u sistemu kako biste lakše mogli da prilagođavate sopstvenu proizvodnju i potrošnju i time maksimalno iskoristite prednosti solarne elektrane.

Razlika između 3 brojila u sistemu: inverter vs dvosmerno brojilo vs pametno brojilo

  • Inverter može da obračuna samo električnu energiju koja je proizvedena u okviru solarne elektrane.
  • Dvosmerno brojilo može da obračuna samo električnu energiju koja je „poslata“ u distributivni sistem i koja je „isporučena“ iz distributivnog sistema. Podaci sa ovog brojila se koriste za izradu računa za električnu energiju.
  • Pametno brojilo se povezuje sa prethodna dva brojila, predstavlja sve navedene podatke, i dodatno prati i onu električnu energiju koju ste odmah potrošili u domaćinstvu (sopstvena potrošnja), a koja nije prošla kroz dvosmerno brojilo i nije postala predmet obračuna za račun električne energije.

Merni orman

Merni orman je mesto gde se nalazi dvosmerno brojilo, kao i različita zaštitna oprema koja obezbeđuje da ukoliko dođe do poremećaja rada elektrane, sistem bude automatski isključen sa elektrodistributivne mreže, kako ne bi nastala oštećenja na infrastrukturi.

Merni orman je ujedno i mesto razgraničenja između krajnjeg kupca i elektrodistributivnog sistema. To znači da sva struja koja prođe kroz dvosmerno brojilo postaje predmet obračuna na koji se primenjuju sve dalje naknade i porezi.

Baterija

U okviru solarne elektrane možete imati i svoju bateriju za skladištenje. Ovde je važno znati da je propisano da skladište mora biti tako integrisano u solarni sistem elektrane da ne može da preuzima i skladišti električnu energiju iz elektrodistributivnog sistema, već isključivo iz sopstvene proizvodnje.

Iako je postavljanje baterije kao deo solarne elektrane omogućeno članom 4. Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača, u praksi se pokazalo da Elektrodistribucija Srbije ne odobrava povezivanje baterijskog sistema u režimu kupac-proizvođač.

Ostala oprema

U ostalu opremu spadaju svi oni nevidljivi delovi solarne elektrane, a koji su potrebni za njen rad: dodatni uređaji, prekidači, sklopke, kablovi, potkonstrukcije.